www.tillverkning-sverige.com
INTERROLL

Undersökning visar på stort efterfrågebehov på automatiserade materialflödessystem i tysk industri

Sant'Antonino, Schweiz, maj 2020. Det finns fortfarande en stor potential att öka produktiviteten i medelstora tyska tillverkningsföretag: Inte ens ett av fem tillverkningsföretag i Tyskland uppnår en automatiseringsgrad på mer än 75 procent av internt materialflöde. Samtidigt lägger slutanvändare stor vikt vid enkla och robusta system för pallhantering. Detta är några av resultaten i undersökningen Production Logistics in Medium-Sized Businesses, som Interroll genomförde i Tyskland 2019 för att identifiera vad användare vill ha i fråga om lämpliga lösningar.Automation och robotik är nyckelteknologier för ökad konkurrenskraft, kvalitet och hållbarhet inom industriell produktion. För att optimera produktivitetspotentialen hos dessa teknologier spelar det interna materialflödet en central roll. Detta gäller inte bara leveransen av material till monteringslinjer eller robotar, utan också för sömlös anslutning av lagrings- och plockningsområden med inkommande och utgående varor. De flesta stora företag har insett denna utmaning. Men vilket är egentligen det faktiska läget med automatisering i medelstora företag?

Endast en minoritet är redan mycket automatiserad
Interrolls undersökning “Production Logistics in Medium-sized Companies” identifierar ett tydligt behov av att komma ikapp på detta område: Den genomsnittliga graden av automatisering av intern materialhantering hos de undersökta företagen är bara 53 procent. Inte ens ett av fem företag (19 procent) uppnår en automatiseringsgrad på över 75 procent för dessa processer. Nästan ett av tio företag (9 procent) har varit mycket ovilliga att investera i dessa processer och har en automatiseringsgrad på knappt 25 procent. När det gäller hanteringsprocesser gäller detta även för vart femte företag. Denna situation i företagen tyder på att det finns en uppdämd efterfrågan på lämplig utrustning. Om denna motvilja mot investeringar inte bryts kommer dessa företag troligen att stå inför konkurrensnackdelar i produktiviteten.

Intressant nog visar undersökningen också situationen i lagringsprocessernas känslighet för fel, vilket framkom i svaren. Till exempel så hade företag med automatiseringsgrad under 50 procent dubbelt så många felrapporter, 48 procent jämfört med 24 procent, jämfört med de företag som hade en högre grad av automatisering. Men även de som automatiserar är naturligtvis inte helt säkra från störningar. Här är programvarufel (40 procent) och felaktig användning av komplexa system (32 procent) bland de vanligaste orsakerna till funktionsstörningar.

Enkelhet och robusthet är särskilt viktigt för användare
För övrigt spelar enkel drift av transportmoduler också en viktig roll för deltagarna i undersökningen av pallhantering. 61 procent av produktionsplanerarna anser till och med att denna funktion är den viktigaste faktorn i dessa processer. Bland samtliga undersökta svarar 58 procent att hållbarhet och robusthet i palltransporttekniken är den avgörande fördelen hos en lösning. Och de som tror att de som är ansvariga i medelstora företag inte är öppna för framtida trender misstar sig: 67 procent anser att prediktivt underhåll och professionell service är det viktigaste kriteriet för att säkerställa smidiga produktionsprocesser, även före tillämpningar med lång livslängd (53 procent) och modulariserade produkter (50 procent).

I undersökningen som initierats av Interroll och genomförts av byrån Faktenkontor (Hamburg) undersöktes totalt 200 produktionsföretag i Tyskland per telefon 2019. Fokus låg på företag med 50 till 500 anställda och en omsättning på upp till 500 miljoner euro. Företagen kom från ett brett spektrum av sektorer, inklusive maskinteknik och livsmedels- och konsumentvaruindustrin. Fokus låg särskilt på tekniska beslutsfattare, såsom tekniska chefer, produktionschefer och produktionsplanerare.

Med tanke på resultaten från denna undersökning arbetar Interroll aktivt med en ny lösning - Smart Pallet Mover, eller SPM - för att bättre organisera och automatisera den "sista biten" i tillverkningssektorn.

Detta nya gränssnitt kommer att förbättra anslutningen mellan de olika faserna i materialflödet, det vill säga transporten, organisationen, inmatningen och utmatningen av pallarna. SPM kan distribueras inte bara i närheten av tillverkningsmaskiner utan också mellan olika produktionsceller inom samma tillverkningsprocess.

För mer information:
https://www.interroll.co.uk/products/spm/

Grafik

[Graph 1]

Undersökning visar på stort efterfrågebehov på automatiserade materialflödessystem i tysk industri
Automation som fortfarande är uppgraderbar

Genomsnittlig grad av automatisering i interna logistikprocesser

Hanteringsprocesser: 50 procent
Processer för materialtransport: 53 procent
Lagringsprocesser: 62 procent

[Graph 2]

Undersökning visar på stort efterfrågebehov på automatiserade materialflödessystem i tysk industri
Fokus på kvalitet och användarvänlighet

De tre viktigaste kraven för palltransportteknologi

Högteknologisk design: 35 procent
Enkel hantering: 53 procent
Robusthet: 58 procent

Alla svarande, flera svar möjliga

[Graph 3]

Undersökning visar på stort efterfrågebehov på automatiserade materialflödessystem i tysk industri
Automation säkrar driftsprocesser

Känslighet för störningar i lagringsprocesser

Företag med över 50 procent automatiseringsgrad: 24 procent
Företag med mindre än 50 procent automatiseringsgrad: 48 procent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare