Optimera lager för att undvika produktionsstopp

2018-07-09
Lager är drivkomponenter som arbetar under hård press och över tiden utsätts de därför för slitage. Med detta i åtanke är det särskilt viktigt att räkna in lager när man utarbetar en underhållsplan, eftersom en sådan strategi kommer att bidra till att förlänga utrustningens livslängd.

Bild1.jpeg: Rätt installation med rätt verktyg är en viktig förutsättning om man vill att lagren fungerar perfekt under en längre period.

Det kan få stora konsekvenser om man struntar i detta. Till exempel kan ett haveri av ett enda lager leda till att hela tillverkningssystem eller produktionslinjer stoppas. Olika metoder för bästa lagerunderhåll ingår som en viktig del av NSK:s AIP Added Value Program.

Upp till 20 % av alla lagerproblem orsakas av felaktig installation och därför bör underhållspersonalen från början utbildas på rätt sätt och använda rätt verktyg. Av denna anledning tillhandahåller NSK kurser för underhållsavdelningar. Med underhålls- och servicepaketet AIP+ erbjuder NSK högkvalitativa, användbara verktyg för att underlätta hantering av lager i industrin. AIP+ omfattar mekaniska och hydrauliska monteringsverktyg samt induktionsvärmare. 

Om lagren har en tendens att haverera när maskinerna är mitt i produktion beror det ofta på att den optimala lagertypen inte valts eller att de inte har anpassats korrekt till tillämpningen eller till miljöförhållandena. Typiska exempel är maskiner som behöver regelbunden rengöring, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Rengöring med högtryck eller ånga gör att fett spolas ut och föroreningar tränger in i lagren. Dessa problem kan dock övervinnas genom användning av NSK:s MO-lager (Molded Oil), vilka förvarar fettet förseglat i ett bärarmedium.

Inom ramen för AIP kan NSK utföra inspektion på plats av både lager och driftsförhållanden. Företagets experter lämnar sedan ett förslag på vilka lager som ska användas och stödjer sin rekommendation med en kostnadsanalys.

Ett typexempel kan ses hos en tysk fordonstillverkare där motorspindellager krävde frekvent utbyte i 15 identiska produktionscentraler. NSK upptäckte att de för tidiga haverierna orsakades av yttre förorening och föreslog användning av förseglade högprecisionslager. Som ett resultat av detta minskades lagerhaverierna dramatiskt: livslängden ökade från 12 månader till över 36, vilket i sin tur gav årliga besparingar på mer än 50 000 euro bara i installationskostnader.

Som en alternativ strategi är tillståndsövervakning ett mer förebyggande tillvägagångssätt för att förlänga livslängden hos lager. NSK erbjuder även denna tjänst inom ramen för AIP+, varigenom en servicetekniker först besöker anläggningen för att registrera parametrar såsom vibration, temperatur och maskinkomponenternas hastighet. Med hjälp av en specialutvecklad mätteknik registrerar och analyserar teknikern data med hjälp av kraftfull programvara enligt en standardprocedur. Kunden får sedan en omfattande CMS-rapport som innehåller en beskrivning av lagrens nuvarande tillstånd. Eventuella axeljusteringar eller justeringsfel, otillräcklig smörjning eller eventuellt för tidigt slitage i drivkomponenterna markeras också i rapporten. I praktiken fungerar det inte bara som förebyggande underhåll, utan gör det även möjligt att optimera lagren så att livslängden förlängs. Detta beror på att eventuella problem till stor del kan åtgärdas så fort de upptäcks.

I ett annat exempel upplevde en tillverkare av valsade metallprodukter variationer i produktionen under valsningen. Det erforderliga underhållsarbetet resulterade i minskad produktionstid och större kostnader. NSK identifierade orsaken i drivenheten i fläkten på huvudugnen och införde regelbundna CMS-inspektioner med kortare intervaller. Prediktivt underhåll gjorde det möjligt att upprätta ett tidsoptimerat utbytesschema för lagren vilket innebar att användaren sparade cirka 70 000 euro per år.

Sammanfattningsvis har underhållstekniker många möjligheter till sitt förfogande för att öka livslängden hos lagren. Experter från NSK stöder både maskintillverkare och användare med olika tjänster och tillförlitliga tekniska lösningar.


Bild2.jpeg: MO-lager är problemlösare vid svåra driftsförhållanden


Bild3.jpeg: En biltillverkare kunde spara mer än 50 000 euro i underhållskostnader genom att använda förseglade högprecisionslager


Bild4.jpeg: Med tillståndsövervakning erbjuder NSK en "hälsokontroll" för lager